Petrobell tror att en ökad användning av sjövägarna tillhör framtiden. Skillnaden mellan att transportera större som mindre volymer med fartyg istället för tankbil på gatorna är betydande både för människa och miljö. För att på ett miljömässigt och säkert sätt verka efter vår egen vision genomför vi kontinuerligt tekniska uppdateringar av våra fartyg och ser till att dessa drivs med biodrivmedel.

Utmaningarna för Petrobell ligger i att kunna tillhandahålla lösningar på komplexa leveranser på varierande platser med sjönära läge. Ytterligare effektivisering och reducering av vår egen miljöpåverkan når vi genom att jobba med smarta system och digitala informationskällor för exempelvis pejlning av cisterner och tankar. Detta ger möjligheten att i större utsträckning optimera leveranserna så att få kilometer eller nautiska mil tillryggaläggs i onödan.

Den faktor som vi dock alltid sätter högst upp på agendan är säkerhet. På inget sätt skall människa eller miljö behöva riskeras i anslutning till verksamheten.

Genom Petrobells historia finns en stor uppbyggd kunskap kring verksamhet vid och drift av sjöstationer. Därigenom erbjuder Petrobell den kategorin av kunder stöd med rådgivning kring driftfrågor, kontroller, skattehantering för skattebefriade förbrukare och mycket mer.